WAITING FOR THEIR FREEDOM

Waiting for their freedom

Illustration by Suhail Naqshani/KI